Privacyverklaring Topcontracten.nl B.V.

Privacyverklaring Topcontracten.nl B.V.

Topcontracten.nl B.V. (Topcontracten) respecteert de privacy van haar werknemers, klanten, gebruikers, derden, bezoekers van haar website: www.topcontracten.nl en van eenieder die (op elektronische wijze) een standaard contract of overeenkomst, informatie- of nieuwsberichten afkomstig of in opdracht van Topcontracten B.V. verkrijgt.

In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe wij persoonsgegevens verwerken en op welke wijze rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen worden uitgeoefend. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacyregelgeving daaraan stelt. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de manier die is beschreven in deze privacyverklaring. Tevens vermelden wij hoe uw persoonsgegevens beveiligd zijn, welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De meest actuele versie is te vinden op onze website. Wij raden u aan om de website regelmatig te controleren.

Grondslag gegevensverwerking

Gegevensverwerking vindt plaats op grond van de tussen u en ons gesloten overeenkomst of op grond van uw toestemming.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welk doelen?

Wij verwerken alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om het aanbieden van modelovereenkomsten en contracten of het afsluiten van een juridisch abonnement mogelijk te maken, alsmede om zorg te dragen voor het aanbieden van en toezenden van informatie-, of nieuwsberichten. Dit kunnen persoonsgegevens zijn die door personen zijn verstrekt als klant. Daarnaast verwerken wij persoons-, en/of bedrijfsgegevens die verkregen zijn uit openbare bronnen, welke zijn verkregen uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster of welke verstrekt zijn tijdens het invullen van de gegevens op de website www.topcontracten.nl.

Topcontracten B.V. verwerkt de navolgende persoons-, en/of bedrijfsgegevens:

  • NAWTE-gegevens
  • KvK-nummer
  • Contactgegevens
  • Bankrekeningnummers

 

Het verwerken van de persoons-, en/of bedrijfsgegevens is op basis van de volgende wettelijke grondslagen, zoals is omschreven in artikel 6 van de AVG:

  • uitvoering van een overeenkomst (contractuele verplichting);
  • verkregen toestemming van betrokkene(n);
  • gerechtvaardigd belang.

In geval van een opdracht vragen wij vooraf toestemming om persoons-, en/of bedrijfsgegevens te mogen verwerken. Dit zijn uitsluitend persoons-, en/of bedrijfsgegevens die wij nodig hebben om de opdracht in het belang van de klant zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Hieronder vallen in ieder geval de bedrijfsnaam, contactpersoon, telefoonnummer, vestigingsplaats, KvK-nummer, e-mailadres en bankrekeningnummers van de klant.

Wij bieden informatie- of nieuwsberichten aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws op juridisch gebied, onze diensten en aanverwante zaken. Bij het aanmelden voor deze informatie- of nieuwsberichten verzamelen wij bedrijfsnaam, voor- en achternaam contactpersoon en e-mailadres. Wij bewaren gegevens tot maximaal een jaar nadat wij een informatie- of nieuwsbericht hebben toegezonden of totdat de ontvanger heeft aangegeven geen informatie- of nieuwsberichten meer te willen ontvangen. Ieder informatie- of nieuwsbericht bevat een link voor afmelding.

Indien gewenst kunt u zich registreren op onze website www.topcontracten.nl. U dient op dat moment bepaalde persoons-, en/of bedrijfsgegevens op te geven en een gebruikersnaam te kiezen. Daarmee wordt een account aangemaakt, waarop u kunt inloggen met de gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruikt onze onderneming uw NAWTE-gegevens. Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst dat met u wordt gesloten op te kunnen stellen. De gegevens worden bewaard tot het account wordt opgeheven/verwijderd en in geval van een abonnement na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn. De gegevens worden bewaard zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat de onderneming contact met u kan opnemen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. U kunt via uw account gegevens aanpassen wanneer u dat wilt.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Onze onderneming geeft uw persoons-, en/of bedrijfsgegevens  alleen aan derden door als dat wettelijk verplicht is of als dat noodzakelijk is om de (opgedragen) werkzaamheden uit te voeren. In een dergelijk geval is deze derde partij zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke privacy verplichtingen. Onze onderneming is niet aansprakelijk voor de behandeling van persoons-, en/of bedrijfsgegevens door deze derde partij.

Indien wij persoons-, en/of bedrijfsgegevens verwerken met behulp van derden (bijvoorbeeld de leverancier van ons IT systeem) blijven wij verwerkingsverantwoordelijke en zullen wij met die derden een verwerkersovereenkomst sluiten teneinde aan de verplichtingen van de AVG te voldoen. Deze verwerkers zijn geregistreerd in ons verwerkingsregister.

Alle persoons-, en/of bedrijfsgegevens worden alleen in Nederland verwerkt. Deze zullen in beginsel niet verstrekt worden aan andere organisaties of instellingen binnen of buiten de EER. Wij delen persoons-, en/of bedrijfsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.  

Beveiligen en bewaren van uw persoonsgegevens

Wij hebben maatregelen getroffen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij hanteren een strak beleid om te waarborgen dat enkel medewerkers van onze onderneming toegang hebben tot de persoons-, en/of bedrijfsgegevens. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over de AVG, zijn onderworpen aan een verplichting tot geheimhouding en het nastreven van een clean desk policy. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoons-, en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Onze website is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat.

Uw persoons-, en/of bedrijfsgegevens worden door onze onderneming niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Persoons-, en/of bedrijfsgegevens verkregen via onze website worden na verwerking vernietigd tenzij wij op grond van onderstaande bewaartermijnen verplicht zijn deze te bewaren.

Bewaartermijnen

Bewaartermijn i.h.k.v. informatie en nieuwsberichten 1 jaar
Bewaartermijn van administratieve gegevens 7 jaar
Bewaartermijn op grond van de AWR 7 jaar

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

U heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de volgende rechten.

Recht op informatie

U heeft het recht om te weten hoe wij met uw persoons-, en/of bedrijfsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring is dit omschreven.

Recht op inzage 

U kunt altijd opvragen welke persoons-, en/of bedrijfsgegevens onze onderneming specifiek van u (heeft) verwerkt, met welk doel en hoe lang deze gegevens worden bewaard.

Recht op rectificatie

Dit is het recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van feitelijke persoons-, en/of bedrijfsgegevens.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoons-, en/of bedrijfsgegevens door Topcontracten B.V..

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u de digitale persoons-, en/of bedrijfsgegevens wenst over te dragen aan een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op vergetelheid

Wanneer u wenst dat uw persoons-, en/of bedrijfsgegevens worden verwijderd dan kunt u hiertoe een verzoek indienen. Indien u dit wenst, zullen wij tevens de verwijdering doorgeven aan organisaties van ons uw persoons-, en/of bedrijfsgegevens verstrekt hebben gekregen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen het verwerken van uw persoons-, en/of bedrijfsgegevens en zolang nog niet duidelijk is of dit bezwaar gegrond is, kunt u ons verzoeken om vooralsnog uw persoons-, en/of bedrijfsgegevens niet te verwerken.

Recht op intrekking van eerder gegeven toestemming

Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw persoons-, en/of bedrijfsgegevens te verwerken, bestaat de mogelijkheid deze toestemming alsnog in te trekken. Bijvoorbeeld in het geval van direct marketing.

Let op, voornoemde rechten zijn niet absoluut! Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek geen of niet volledig uitvoering kunnen geven. Wij zullen steeds een afweging moeten maken tussen de wet- en regelgeving in het kader van onze bedrijfsvoering enerzijds en de rechten en vrijheden van de betreffende personen c.q. bedrijven anderzijds.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoons-, en/of bedrijfsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoons-, en/of bedrijfsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoons-, en/of bedrijfsgegevens

Website, cookies en social media

Website en cookies

Wij houden gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ons verkocht aan derden. Bij een bezoek aan de website www.topcontracten.nl worden persoons-, en/of bedrijfsgegevens verwerkt voor de verbetering van onze website en social media sharing. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van een computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt om statistische informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van de website.

Teneinde het gebruiksgemak van onze website te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hierna onder social media is omschreven. Wij hebben geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Persoons-, c.q bedrijfsgegevens derden en social media

Op onze website zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of om deze te delen via social media of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Wij houden hier geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons-, en/of bedrijfsgegevens door en via derde partijen. Het gebruik van deze media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derde partij door te lezen.

 

Protocol Datalekken

Wij hanteren een protocol met betrekking tot datalekken. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie.In geval van een datalek wordt deze geregistreerd in ons datalekkenregister en wordt dit indien nodig gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens op de door de Autoriteit verplichte wijze.

Meer informatie over datalekken of de Autoriteit Persoonsgegevens is te vinden via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken.

Rechten uitoefenen en overige vragen

Als u uw rechten wilt uitoefenen of indien u meent dat sprake is van misbruik van uw persoons-, en/of bedrijfsgegevens door onze onderneming of door derden of bij overige vragen over deze privacyverklaring of over uw privacy, kunt u contact opnemen met:

Topcontracten B.V.
T.a.v. mevrouw R. Wahl

o.v.v. “Privacyverklaring Website Topcontracten B.V.”
Postbus 150

7600 AD Almelo

Tel: 06-40725781

E-mail: info@topcontracten.nl

Klachten

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoons-, en/of bedrijfsgegevens door onze onderneming of de beveiliging daarvan, dan horen wij dit graag. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigen en vaststellen van deze privacyverklaring

Wij hebben het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 augustus 2020.

Topcontracten

Klantervaringen

Heel blij met het huuropzegging document wat ik heb aangeschaft! Precies wat ik nodig had.

Met dank aan het Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd van TopContracten heb ik mijn zaken snel kunnen regelen. Top!