Terms

 Algemene voorwaarden van Topcontracten B.V.

 Artikel 1 Definities

 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Topcontracten: de besloten vennootschap Topcontracten B.V.;
 2. Cliënt: de contractspartij van Topcontracten;
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Topcontracten en de Cliënt;
 4. Website: de website genaamd “Topcontracten.nl” ( topcontracten.nl)
 5. Bezoeker: raadpleger van de Website;
 6. Gebruiker: iemand die zich op de Website heeft geregistreerd;
 7. Modelcontract: een gestandaardiseerd contract binnen een bepaald rechtsgebied;

 Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Topcontracten via de website worden gesloten.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Topcontracten waarvoor bij de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Topcontracten en de Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Registratie

 1. Iedere Bezoeker van de Website kan zich inschrijven op de Website en daardoor ​​Gebruiker worden. Met de inschrijving staat de Bezoeker ervoor in dat hij handelingsbekwaam en gerechtigd is om overeenkomsten aan te gaan.
 2. Door zich in te schrijven maakt de Bezoeker een gebruikersomgeving (Gebruikersaccount) op de Website aan. Deze Gebruikersaccount wordt gegenereerd door het invullen van het online formulier dat daarvoor bestemd is en door het kiezen van een gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Elke gebruikersnaam en wachtwoord combinatie is uniek voor iedere Gebruiker.
 4. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het beheer van zijn Gebruikersaccount. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van misbruik van het Gebruikersaccount en/of het gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord door derden.
 5. Topcontracten behoudt zich het recht voor om het Gebruikersaccount van iedere Gebruiker die deze algemene voorwaarden schendt te verwijderen, in het bijzonder wanneer de Gebruiker onjuiste informatie bij de registratie heeft verstrekt.

 Artikel 4 Informatie modelcontracten

 1. Topcontracten voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.
 2. Alle modeldocumenten, die op de website zijn geplaatst en op maat gemaakte adviezen die op aanvraag worden verstrekt, zijn gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving. De toepassing daarvan door Cliënt is voor eigen risico.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Topcontracten het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Topcontracten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig worden verstrekt.
 5. Topcontracten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Topcontracten is uit gegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Topcontracten kenbaar behoorde te zijn.
 6. Cliënt vrijwaart Topcontracten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.
 7. Topcontracten is niet gerechtigd de van de Cliënt verkregen informatie voor een ander doel aan te wenden dan waarvoor die werd verkregen, tenzij er een wettelijke plicht of een noodzaak toe bestaat als gevolg van een gerechtelijke procedure jegens Topcontracten.

Artikel 5 Betaling modelcontracten

 1. Voor een modeldocument is een vergoeding verschuldigd die bij het aanbod staat vermeld. De vergoeding is altijd exclusief BTW.
 2. Betaling kan worden verricht via de betaalmethoden die tijdens het bestelproces worden weergegeven.
 3. U bent akkoord met elektronische facturatie. De factuur zal in PDF beschikbaar worden gesteld en wordt per e-mail naar u gestuurd.
 4. Er geldt geen 14 dagen herroepingsrecht. De overeenkomst komt tot stand door de betaling en wordt door Topcontracten onmiddellijk nagekomen door de digitale terbeschikkingstelling van het modeldocument. Hierdoor wordt er tevens afstand gedaan van het recht tot ontbinding zoals vermeld in artikel 6:230o onder sub g van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6 Klachten en garantie

 1. Klachten over de modelcontracten dienen door de Cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Topcontracten De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten, zodat Topcontracten in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Topcontracten de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 Artikel 7 Opschorting en ontbinding

 1. Topcontracten is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

– Cliënt de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– Topcontracten na het sluiten van de Overeenkomst kennis heeft gekregen van omstandigheden, die  goede grond geven tot de conclusie dat de Cliënt de verplichtingen niet zal nakomen.

– Cliënt bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of

onvoldoende is.

 1. Voorts is Topcontracten bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 1. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Topcontracten op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Topcontracten de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 1. Topcontracten behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen als gevolg van de ontbinding zoals weergegeven in lid 2 en 3 van dit artikel.

 Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Indien Topcontracten aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is weergegeven.
 2. Topcontracten is slechts aansprakelijk voor directe schade ten aanzien van het gedeelte van de opdracht waarop aansprakelijkheid wordt erkend. De aansprakelijkheid van Topcontracten voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de mankerende van Topcontracten aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Topcontracten toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Bij het inschakelen van derden door Topcontracten, zal Topcontracten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Topcontracten is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Topcontracten aansprakelijk is voor fouten van door Topcontracten ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Topcontracten bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijk beperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van Topcontracten en/of haar leidinggevenden
 4. Topcontracten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Topcontracten is nimmer aansprakelijk voor documenten die na aankoop gewijzigd zijn door de Cliënt.

 Artikel 9 Website

 1. Topcontracten spant zich in om de toegang 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te stellen, maar geeft Bezoekers en Gebruikers hieromtrent geen garanties.
 2. Topcontracten is niet verantwoordelijk voor eventuele slechte bereikbaarheid of onbereikbaarheid van de Website.
 3. Topcontracten behoudt zich het recht voor om de bereikbaarheid van de Website te onderbreken om al het onderhoud te kunnen verrichten dat noodzakelijk is voor een goede werking van de Website.              

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten en Vrijwaringen

 1. De Cliënt vrijwaart Topcontracten voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Cliënt verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de Cliënt aan Topcontracten informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Koper krijgt bij aanschaf van een document zonder gebruik van de generator een downloadlink waarmee het document kan worden gedownload.
 4. Auteursrechten alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de door Topcontracten en/of haar kennispartners beschikbaar gestelde documenten en generatoren, berusten bij Topcontracten en/of haar kennispartners. U verkrijgt alleen het recht het gegenereerde document en/of advies te gebruiken voor uw bedrijf en de doeleinden die nodig zijn voor uw bedrijfsvoering.
 5. Het is niet toegestaan om met de gegenereerde documenten en/of adviezen zelf als aanbieder van deze documenten op te treden en daarmee te concurreren met Topcontracten. Er zijn zichtbare en onzichtbare kenmerken aangebracht om inbreuk op de rechten van Topcontracten te achterhalen

Artikel 11 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Topcontracten geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Topcontracten niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen van Topcontracten worden daaronder begrepen.
 3. Topcontracten heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Topcontracten zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
 5. Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zoveel Topcontracten ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Topcontracten gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 12 Privacy, vertrouwelijkheid en beveiliging

 1. Topcontracten gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dit staat nader beschreven in de privacyverklaring op de website (deze is te vinden in de footer onderaan de pagina).
 2. Topcontracten zal de gegevens die u invult als vertrouwelijke informatie behandelen en niet beschikbaar stellen aan derden zonder uw toestemming.
 3. Topcontracten maakt gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van gegevens en communicatie.

Artikel 13 Wijzigingsbeding
Topcontracten behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de Website. De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd.

Artikel 14 Slotbepaling
Op de rechtsverhouding tussen Topcontracten en de Cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Topcontracten

Klantervaringen

Heel blij met het huuropzegging document wat ik heb aangeschaft! Precies wat ik nodig had.

Met dank aan het Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd van TopContracten heb ik mijn zaken snel kunnen regelen. Top!